function bootstrap_icon_bundles

8.x-3.x icons.inc bootstrap_icon_bundles()
7.x-3.x icons.inc bootstrap_icon_bundles()

Implements hook_icon_bundles().

Source ./icons.inc (line 24)

function bootstrap_icon_bundles() {
 $bundles = [];
 if (Bootstrap::getTheme()->hasGlyphicons()) {
  $bundles['bootstrap'] = [
   'render' => 'sprite',
   'provider' => 'bootstrap',
   'title' => t('Bootstrap'),
   'version' => t('Icons by Glyphicons'),
   'variations' => [
    'icon-white' => t('White'),
   ],
   'settings' => [
    'tag' => 'span',
   ],
   'icons' => Bootstrap::glyphicons(),
  ];
 }
 return $bundles;
}